Bohemistika 2021 – Call for Papers!

Prostor pro setkávání jazyků, literatur a kultur

10.–14. 8. 2021

 

X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku se uskuteční 10.–14. srpna 2021 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Sympozium, které proběhne v rámci Letní školy slovanských studií, společně pořádají Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.  

Sympozium je určeno odborné veřejnosti zajímající se o problematiku češtiny, české literatury a české kultury v mezinárodním kontextu v širokém smyslu slova, s důrazem na tři hlavní tematické okruhy: (a) čeština a jiné jazyky, zejména ve vazbě na jazykové kontakty, užívání češtiny nerodilými mluvčími a udržování, předávání a rozpad zděděného jazyka; (b) česká literatura a česká kultura v mezinárodním kontextu, zejména ve vazbě na překlady a pozici české literatury mezi zahraničními čtenáři; (c) jazykové vyučování a učení.  

Vítány jsou příspěvky, příp. postery vztahující se k uvedeným tematickým okruhům v jejich celém úhrnu; budou pořádány do šesti plánovaných sekcí:  

 • Český svět v zahraničí
 • Česká literatura transkulturně
 • Čeština konfrontačně
 • Čeština ve světě vícejazyčnosti
 • Čeština jako mezijazyk
 • Český jazyk a literatura v didaktické perspektivě

Plánovaná délka příspěvku je 30 minut včetně diskuse. Konferenčními jazyky jsou čeština, angličtina a ruština.   

Přihlášku včetně abstraktu podávejte prosím do 28. 5. 2021 prostřednictvím webové aplikaceAbstrakty budou posouzeny dvěma recenzenty. 

Příspěvky ze sympozia budou po obvyklém recenzním řízení zveřejněny v jedné z plánovaných konferenčních publikací (monografie, sborník, speciální číslo časopisu Nová čeština doma a ve světě). Termín odevzdání příspěvku je stanoven na 10. 9. 2021.

 

Součástí programu sympozia jsou

 • předkonferenční workshopy, které seznamují s novými elektronickými aplikacemi pro výuku češtiny pro cizince,
 • přednášky shrnující aktuální vývoj oboru v oblasti jazykovědné, literární, historické a metodické,
 • paralelní sekce, v nichž budou prezentovány aktuální vědecké výsledky, metodické postupy, knižní publikace a elektronické aplikace. Program setkání bude rozdělen do jazykové, literárně historické a metodicko-technologické sekce,
 • on-line sekce pro účastníky, kteří nebudou moci přijet na sympozium osobně;
 • soutěžní posterová sekce určená zahraničním Ph.D. studentům bohemistiky, v níž mohou představit dosavadní výsledky svého bádání. Nejlepší prezentace bude odměněna stipendiem pro Letní školu slovanských studií 2022 v Praze,
 • kulturní akce na závěr sympozia.

Více zde: https://bohemistika-2021.ff.cuni.cz/