Přijímací řízení / Application

!!! V roce 2021 otevřeno dodatečné přijímací řízení s termínem podání přihlášek 5. 9. 2021. Více informací zde !!!

Projekt

Projekt by měl být komparativní a měl by vycházet z kultury německého, slovanského případně italského prostředí. Základní koncept by neměl přesáhnout 5 stran, měl by být doplněn primární a sekundární literaturou. Pro přijetí je důležitá (alespoň minimální) publikační zkušenost (recenze, překlad atd.).

Doporučujeme při přípravě návrhu projektu zohlednit následující kritéria:

 • návrh projektu je srozumitelně a přesvědčivě zformulován
 • argumentace zahrnuje a vyhodnocuje podstatné prvky současné odborné diskuse k tématu
 • metodologická a teoretická stránka projektu je adekvátně rozpracována
 • přesvědčivě je popsán přínos oproti současnému stavu poznání
 • navržený postup je realistický
 • projekt je relevantní pro zaměření studijního programu

DE: Das Projekt sollte komparativ angelegt werden, ausgehend von deutschsprachigen, slawischen oder italienischen Kulturphänomenen. Das Basiskonzept solle auf max. 5 Seiten skizziert werden, ergänzt durch Liste der Primär- und Forschungsliteratur. Sehr willkommen ist eigene Publikationstätigkeit (es zählen z.B. auch kleine Fachrezensionen, Übersetzungen, in Druck- oder elektronischer Version).

Wir empfehlen, bei der Vorbereitung der Projektskizze folgende Kriterien zu berücksichtigen:

 • die Projektskizze ist klar und überzeugend formuliert
 • der methodische und theoretische Aspekt des Projekts ist angemessen ausgearbeitet
 • in der Argumentation werden wesentliche Aspekte der aktuellen Fachdiskussionen zum Thema berücksichtigt und ausgewertet
 • der Beitrag zum aktuellen Wissensstand wird überzeugend beschrieben
 • das vorgeschlagene Verfahren ist realistisch
 • das Projekt ist für die thematischen Schwerpunkte des Studiengangs relevant

RU: Предполагается, что проект будет решаться в компаративном аспекте, так, чтобы он опирался на культурную среду германо-славянского ареала, включая по возможности итальянский контекст. Основной концепт не должен превышать 5 страниц и должен содержать примарную и секундарную литературу. Для приема к обучению важно и то, насколько студент имеет хотя бы минимальный опыт публикационной активности (небольшая рецензия или перевод как в электронном, так и в печатном формате).

Další požadavky ke zkoušce

Program akreditovaný v češtině:

Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat češtinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost němčiny nebo ruštiny  nejméně na úrovni B2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v češtině a zčásti v němčině nebo ruštině (dle volby uchazeče). Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Program akreditovaný v němčině:

Je požadována znalost němčiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat němčinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v němčině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Program akreditovaný v ruštině:

Je požadována znalost ruštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat ruštinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v ruštině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce

 • vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, pragamatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska
 • historický vývoj germánských a slovanských jazyků
 • literární teorie
 • literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
 • kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
 • komparatistika

Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., kontakt: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.

DE: Interessierte sollen sich an beliebige Person aus dem executive board wenden, am besten (auch) an Doz. Libuše Heczková: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.

RU: Если вы заинтересованы в данном обучении, обращайтесь к любому преподавателю, приведенному в списке Executive board, главным образом к доценту Либуше Гечковой (doc. Libuše Heczková): libuse.heczkova@ff.cuni.cz.

Přihláška a termíny

Přihlášky do tohoto programu se přijímají do 30. 4. 2021. Přijímací zkoušky se budou konat podle možností v červnu 2021 (předběžně mezi 14. a 16. 6. 2021, náhradní termín 22. 6. 2021, bližší informace budou včas oznámeny). V prvním kole bude posouzen písemný projekt doktorského studia, a to společnou mezinárodní partnerskou přijímací komisí. Druhé kolo přijímacího řízení bude ústní, a to již před uvedenou partnerskou komisí buď distančně, nebo na místě.

DE: Anmeldungen werden bis zum 30. 4. 2021 aufgenommen. Das Aufnahmegespräch findet voraussichtlich (je nach der Entwicklung der Corona-Situation) zwischen 14. und 16. Juni 2021 statt; nähere Informationen dazu werden bekanntgegeben. In der ersten Runde des Auswahlverfahrens werden die eingereichten Projekte durch gemeinsame internationale Kommission begutachtet. In der zweiten Runde wird ein mündliches Gespräch mit den BewerberInnen geführt – entweder vor Ort oder elektronisch.

RU: Заявления на данную программу принимаюся до 30 апреля 2021 г. Прием в докторантуру будет проходить в соответствии с состоянием пандемии в июне 2021 (предполагается конец недели с 14-го до 16-го июня). Более точная информация будет сообщена дополнительно. В первом туре общая международная партнерская приемная комиссия будет оценивать письменный проект претендентов. Второй тур приемной процедуры будет проходить устно перед вышеназванной партнерской комиссией дистанционно или очно.

PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).
DE: Zur Anmeldung HIER.
RU: Условия приема здесь.

Obecné informace k doktorským studijním programům a přihláškám naleznete zde.