Přijímací řízení / Application

Přihláška a termíny

Admissions Procedure Requirements Faculty of Arts, Charles University (CU FA) For Studies Beginning in the Academic Year 2022/2023: PhD Programmes

Программы докторантуры, аккредитованные на русском языке

PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).
DE: Zur Anmeldung HIER.
RU: Условия приема здесь.

Obecné informace k doktorským studijním programům a přihláškám naleznete zde.

Projekt

Projekt by měl být komparativní a měl by vycházet z kultury německého, slovanského případně italského prostředí. Základní koncept by neměl přesáhnout 5 stran, měl by být doplněn primární a sekundární literaturou. Pro přijetí je důležitá (alespoň minimální) publikační zkušenost (recenze, překlad atd.).

Doporučujeme při přípravě návrhu projektu zohlednit následující kritéria:

 • návrh projektu je srozumitelně a přesvědčivě zformulován
 • argumentace zahrnuje a vyhodnocuje podstatné prvky současné odborné diskuse k tématu
 • metodologická a teoretická stránka projektu je adekvátně rozpracována
 • přesvědčivě je popsán přínos oproti současnému stavu poznání
 • navržený postup je realistický
 • projekt je relevantní pro zaměření studijního programu

DE: Das Projekt sollte komparativ angelegt werden, ausgehend von deutschsprachigen, slawischen oder italienischen Kulturphänomenen. Das Basiskonzept solle auf max. 5 Seiten skizziert werden, ergänzt durch Liste der Primär- und Forschungsliteratur. Sehr willkommen ist eigene Publikationstätigkeit (es zählen z.B. auch kleine Fachrezensionen, Übersetzungen, in Druck- oder elektronischer Version).

Wir empfehlen, bei der Vorbereitung der Projektskizze folgende Kriterien zu berücksichtigen:

 • die Projektskizze ist klar und überzeugend formuliert
 • der methodische und theoretische Aspekt des Projekts ist angemessen ausgearbeitet
 • in der Argumentation werden wesentliche Aspekte der aktuellen Fachdiskussionen zum Thema berücksichtigt und ausgewertet
 • der Beitrag zum aktuellen Wissensstand wird überzeugend beschrieben
 • das vorgeschlagene Verfahren ist realistisch
 • das Projekt ist für die thematischen Schwerpunkte des Studiengangs relevant

RU: Предполагается, что проект будет решаться в компаративном аспекте, так, чтобы он опирался на культурную среду германо-славянского ареала, включая по возможности итальянский контекст. Основной концепт не должен превышать 5 страниц и должен содержать примарную и секундарную литературу. Для приема к обучению важно и то, насколько студент имеет хотя бы минимальный опыт публикационной активности (небольшая рецензия или перевод как в электронном, так и в печатном формате).

Další požadavky ke zkoušce

Program akreditovaný v češtině:

Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat češtinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost němčiny nebo ruštiny  nejméně na úrovni B2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v češtině a zčásti v němčině nebo ruštině (dle volby uchazeče). Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Program akreditovaný v němčině:

Je požadována znalost němčiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat němčinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v němčině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Program akreditovaný v ruštině:

Je požadována znalost ruštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat ruštinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v ruštině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce

 • vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, pragamatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska
 • historický vývoj germánských a slovanských jazyků
 • literární teorie
 • literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
 • kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
 • komparatistika

Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., kontakt: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.

DE: Interessierte sollen sich an beliebige Person aus dem executive board wenden, am besten (auch) an Doz. Libuše Heczková: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.

RU: Если вы заинтересованы в данном обучении, обращайтесь к любому преподавателю, приведенному в списке Executive board, главным образом к доценту Либуше Гечковой (doc. Libuše Heczková): libuse.heczkova@ff.cuni.cz.