GERMANOSLAVISTIKA (CZ)

Ústavy české literatury a komparatistiky, Ústav germánských studií a slavistické ústavy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy otevírají v září 2019 nový mezinárodní doktorský program GERMANOSLAVISTIKA (STUDI GERMANICI E SLAVI) v režimu double degree, a to ve spolupráci se Sapienza Universitá di Roma. Tento program je založen jako integrované společné studium se zahraničními partnery podle § 47a  a popř. § 81 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách v platném znění.

Program je určen pro zájemce o doktorské studium ve slavistických, bohemistických, germanistických oborech, dále v komparativní literatuře a v příslušných areálových a  kulturních studiích. Základem tohoto integrovaného studia je spolupráce s odborníky na univerzitě Sapienza, proto je součástí kurikula pobyt v Římě a účast ve společných workshopech. Kromě svého školitele doktorand získá konzultanta na partnerské univerzitě. Tento program se otevírá v českém jazyce a také v německém a ruském. Italština není jazykem obligatorním, neboť na partnerské univerzitě podle své orientace student využívá své lingvistické kompetence spojené s oborem. Program je principiálně směřován ke srovnávacím studiím, proto je součástí studijního kurikula povinnost základních znalostí některého z jazyků germánských, a vice versa slovanských (čeština není v tomto programu privilegována – je chápána na stejné úrovni s ostatními slovanskými jazyky). Komunikační jazyk pro úřední styk může být angličtina.

Přihlášky do tohoto programu se přijímají do 31. 7. 2019. Přijímací zkoušky se budou konat 10. a 11. září 2019. V prvním kole 10. září bude bude posouzen písemný projekt doktorského studia společnou mezinárodní partnerskou přijímací komisí. Druhé kolo přijímacího řízení bude ústní, a to již před uvedenou partnerskou komisí.

Odkaz na stránky programu na Sapienza Univeritá di Roma zde.

Excutive Board programu Germanoslavistika:

Annalisa Cosentino, Libuše Heczková, Francesca Terrenato, Štěpán Zbytovský

 

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE

Lhůta pro podávání přihlášek: 31. 7. 2019

Termíny přijímací zkoušky: řádný termín 11. 9. 2019,  náhradní termín 23. 9. 2019

Forma a typ studia: prezenční doktorské (double degree s Univerzitou Sapienza

Počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované):  

Počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované):  

Předpokládaný počet přijímaných (prezenční studium): 3-3-3 (ČJ-RJ-NJ)

Doba studia: 3 roky

Přijímací zkouška: dvoukolová

Obsah, předmět přijímací zkoušky:

První část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů)

 • kritéria hodnocení: jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů
 • jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 8–11 bodů
 • slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 bodů
 • naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů

Druhá (ústní) část (max. 45 bodů)

 • odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů;
 • posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů;
 • prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.

Další požadavky ke zkoušce:

Program akreditovaný v češtině:

Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat češtinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost němčiny nebo ruštiny  nejméně na úrovni B2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v češtině a zčásti v němčině nebo ruštině (dle volby uchazeče). Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Program akreditovaný v němčině:

Je požadována znalost němčiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat němčinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v němčině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Program akreditovaný v ruštině:

Je požadována znalost ruštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat ruštinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v ruštině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:

 • vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, pragamatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska
 • historický vývoj germánských a slovanských jazyků
 • literární teorie
 • literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
 • kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
 • komparatistika

Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., kontakt: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.

Tento mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Sapienza ze dne 6. 12. 2018.